Condicions generals

  • Modificacions per part de l'empresa


    En el caso de que per causes imprevistes i no imputables a l'empresa, l'allotjament no podrà ésser ocupat, la empresa possarà a disposició del client un altre allotjament d'igual o superiors característiques sense reembolsament per ninguna de les parts.
  • Protecció de dades


    En cumpliment del que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LPD") l'informem de que mitjançant el emplenament de dades i la cumplimentació del procés de reserva, les seves dades personals quedaràn incorporats als fitxers de l'empresa, amb el fi de poder-li donar i oferir els nostres serveis. També l'informem de la possibilitat de que exerceixi els drets d'accés, cancel·lació, i oposició de les seves dades de caracter personal, essent el responsable del fitxer la propia empresa.

AVIS: Les condicions d'anul·lació particulars de cada allotjament constan en les seves respectives fitxes.