Noticia

Decàleg Deontològic

Tuesday 24, October 2017 (1:13:42)

Decàleg Deontològic

Els col·legiats/des i associats/des, membres del Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de la Demarcació de Girona es comprometen, en l’exercici de la seva professió, a respectar escrupolosament les següents directrius, d'acord amb aquest
Decàleg Deontològic:
 
1º.- Actuar amb estricta subjecció als principis de discreció, llibertat, independència, respecte als interessos dels clients i als drets dels consumidors, eficàcia, ètica, veracitat, reserva, independència professional, imparcialitat, bona fe, transparència, respecte a la legalitat, al Reglament i als seus Estatuts.
2º.- Procurar-se una formació professional continuada i una informació del mercat, i en especial de les finques quina gestió li sigui encomanada, completa i independent.
3º.- Ajustar-se, en la seva publicitat, al principi de veracitat, no ocultant les dades fonamentals dels bens quina gestió té encomanada i no induint a error als consumidors.
4º.- Respectar la lleialtat en la concurrència dels companys i les companyes i llurs clients, especialment quan a mandats d’exclusiva que ostentin altres persones membres del Col·legi i abstenir-se d’aprofitar els serveis del personal empleat d’altres membres.
5º.- Vetllar perquè les transaccions es realitzin per un preu just, protegint els interessos de totes les parts.
6º.- Percebre els seus honoraris en forma de percentatge sobre el preu o com a quantitat fixa, sempre prèviament acordats, i no obtenir-los de més d’una de les parts, llevat d’acord explícit al respecte.
7º.- Abstenir-se completament d'adquirir cap bé quina gestió li hagi estat encomanada per tornar-lo a vendre i no comercialitzar una finca pròpia sense advertir-ho al client de forma indubtable.
8º.- Administrar els fons aliens en comptes separats.
9º.- No acceptar mai en benefici propi ni comissions, ni descomptes sobre les despeses realitzades a càrrec dels bens quina gestió tingui encomanada i limitar els seus honoraris estrictament als percentatges o quantitats pactades, evitant tota confusió.
10º.- Emetre las peritacions i els dictàmens de valor en base en l’examen previ i rigorós de totes les circumstàncies dels bens taxats, abstenint-se d’intervenir en la valoració o peritació de bens propis.
Aprovat per Junta de Govern en data 22 d’octubre 2010.